Ansvarsfriskrivning

Svenska Oljeinvesteringar AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Svenska Oljeinvesteringar AB´s webbplats eller presentationer.

Informationen som lämnas om direktinvesteringar i oljeprospektering tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov.

Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

Varje investeringsbeslut fattas självständigt av mottagaren och på dennes eget ansvar.

Investeringar i oljeprospektering är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I och med att avtalet ingås bekräftar varje part att han inser att borrningen av oljebrunnarna är ett riskfyllt åtagande, att det inte finns någon som helst garanti att någon produktion kommer att bli resultat av avtalet, och att Svenska Oljeinvesteringar, dess representanter eller andra avtalsparter uppgivit något annat.